ภาพถ่ายดาวเทียมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

Download Data

ภาพถ่ายดาวเทียมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

Download Data